Telefonla İletişim ve Rezervasyon Sürecinde Toplanan Kişisel Verilerin Korunması:

Altın Orfoz Hotel; resepsiyon hattını arayan kişilerin paylaşmış olduğu ad-soyad, iletişim bilgisi gibi kendisine ait kişisel verilerini;


a) Arayan kişiye doğru hitap edilebilmesi,
b) Aramanın teyidi ve arama sayısının ve uyruk bilgileriniz kanunen ve istatistiksel amaçla tespiti,
c) Otelimizle ilgili bilgi ve danışma hizmetlerinin yürütülmesi süreçleri,
d) Otel hizmeti rezervasyon talepleri,
e) Arayan kişilerin görüşmek istedikleri kişilere yönlendirme santral hizmetleri yürütme süreçleri,
f) Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması amaçlarıyla sınırlı olarak işlemektedir. 

Bu kişisel veriler üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.
Bu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak telefon yoluyla otomatik olarak ve/veya ilgili görüşme yapan personelin kayıt düzenine göre işlenmektedir. 

Otel kayıtlarında Toplanan Kişisel Verilerin Korunması 

Altınorfızhotel girişinden itibaren personelimizle paylaştığınız sözlü ve yazılı kişisel verileriniz (adınız, soyadınız, kimlik ve pasaport bilgileriniz, adres ve iletişim bilgileriniz, göreviniz, araç plaka bilgileriniz, mesleki bilgileriniz ve buna benze diğer kişisel bilgileriniz) Kanunda belirtilen veri işleme şartlarına ve amaçlarına uygun ve sınırlı ölçüde işlenmekte, sizin açık rızanız veya talebiniz olmadan diğer 3. Şahıs kişi ve kuruluşlar ile paylaşılmamaktadır.

Kişisel Verilerinizi İşleme Amacımız

Sahil Martı Otel kanunda belirtilen veri işleme şartlarına ve amaçlarına uygun ve sınırlı olarak kişisel kişisel verileri işlemektedir

a. Kişisel ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin işlenmesine yönelik olarak Altın Orfoz Hotel’in ilgili otel işletmeciliği faaliyetinde bulunması ve kanunlarda açıkça öngörülmesi
b. Kişisel Verilerinizin, Altın Orfoz Hotel tarafından işlenmesinin, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilişkili olması ve gerekli olması
c. Altın Orfoz Hotel, hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için gerekli ve zorunlu olması
d. Kişisel Verilerin, ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması kaydı ile, ilgili bilgi ile sınırlı olarak işlenmesi
e. Altın Orfoz Hotel, ilgili kişinin veya 3. Kişilerin haklarının tesisi, kullanılması ve korunması için zorunlu olması f. İlgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ile, Altın Orfoz Hotel’in meşru menfaatleri için, veri işlemesinin zorunlu olması
g. İşleme faaliyetinin, ilgili kişinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, veya ilgili kişinin fiili ve hukuki geçersizlik nedeni ile rızasını açıklayamayacak durumda bulunması
h. Altın Orfoz Hotel yürüttüğü ticari faaliyetlerin, mevzuata ve Altın Orfoz Hotel politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için, Altın Orfoz Hotel iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve, bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi Bu amaçlar ile toplanan kişisel verileriniz, KVK Kanunu tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve kanunun 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel verileri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenmektedir. 

Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz
Kişisel verileriniz, size sağlanacak hizmetlerin tam ve zamanında sunulabilmesi ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla, kişisel verileri talep etmeye kanunen yetkili olan kamu kurum ve kuruluşlarla, veri güvenliği konusunda bizimle hukuken ve teknik olarak aynı sorumlulukları taşıyan: bulut hizmeti aldığımız yedekleme işletmesi gerektiği ölçüde Otelimiz tarafından süreçlerin yürütülmesi adına zorunlu olarak paylaşılacaktır. Bunun yanı sıra talep etmekte olduğunuz otel işletmeciliğine bağlı yan hizmetlerde (aktivite; gezi, konferans, düğün balo ve benzer hizmetler) her anlaşma ve/veya ilgili faaliyetin başında açık rıza ve onayınızı alarak organizasyon şirketleri ve kişiler, otel adına veri işleyen araştırma, tanıtım ve danışmanlık hizmeti veren firmalar ile gerektiği ölçüde otelimiz tarafından paylaşılacaktır, yani bu ve benzeri talepleriniz için ayrıca onayınız alınacaktır. 

Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Kişisel verilerinizi işlememize yönelik KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:
✓ Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
✓ Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
✓ Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
✓ Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
✓ Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
✓ KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
✓ İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
✓ Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, Posta adresimiz: Kuruçay Mevkii, Atakent / Silifke / MERSİN adresimize gönderebilir, elektronik olarak www.altinorfozhotel.com.tr adresimizdeki KVK başvuru formunu eksiksiz doldurarak kvkk@altinorfozhotel.com.tr e-posta adresine gönderebilirsiniz. 

Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Detaylı bilgi edinmek istediğinizde bizimle iletişime geçebilirsiniz

 

PDF Olarak görüntüle